Vedtægter for
Foreningen Bord & Stol

Vi vil løbende afholder arrangementer over hele Danmark, alene med det formål, at økonomisk at støtte om ensomme ældre og udsatte børn og unge. 


Vi vil primært sætte fokus på musikalske opevelse, da vi er overbevist om, at musikken gør en stor forskel i os alle


Musikken skaber glæde, kærlihed, tryghed, samvær.......... 

Vedtægter Musik og Kultur Foreningen
Bord & Stol

 

 • 1 Navn

      Foreningens navn er ”Bord & Stol”.

 

 • 2 Formål

      Foreningen er almenvelgørende eller på anden måde almennyttig og arbejder for at udbrede kendskab og forståelse for kunst, musik og anden form for kultur.

   

 • 3 Vision

      Danmarks mangfoldige udbyder indenfor Musik og Kultur, til glæde for kærlighed til fællesskabet. Vi vil skabe store som små musikalske og kulturelle oplevelser, med fokus på fællesskab med særlig inddragelse af udsatte og ensomme mennesker, herunder ensomme ældre som udsatte unge og børn, samt forbedrer og styrker musikken og kulturen i Danmark.

 

 • 4 Midler

Indsamlede midler og eventuelle overskud ved foreningens arrangementer anvendes til sikring af foreningens formue har den nødvendige størrelse til opfyldelse af egne formål samt udlodning m.v.

 

 • 5 For ansøgere

Foreninger med lignende almennyttige formål kan ansøge om tilskud af foreningens formue. Bestyrelsen behandler ansøgninger og beslutter om tilskud godkendes og udbetales efter simpelt stemmeflertal og i øvrigt jf. foreningens vedtægter i øvrigt.

 

 • 6 Foreningens Formue

Foreningen skal opnå en tilstrækkelig formue, der sikrer opfyldelse af formålet, samt uafhængighed af fremmed finansiering. Denne formue må ikke være under 100.000 kr. og i øvrigt hvad bestyrelsen/generalforsamlingen måtte beslutte.

 

 • 7 Medlemmer og kontingent

      Alle som støtter formål i §2 kan optages som medlem af foreningen. Kontingent besluttes af bestyrelsen.

 

 • 8 Bestyrelsen

      Bestyrelsen består af 3-7 medlemmer og er selvsupplerende efter bestyrelsens enstemmige godkendelse af et nyt medlem.

 

 • 9 Tegning af foreningen

      Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af 2 fra bestyrelsen, hvoraf den ene skal være formanden. Ved økonomiske dispositioner, f.eks. låntagning, køb, salg eller pantsætning tegnes foreningen af den samlede bestyrelse. Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den af foreningen til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelsen nogen personlig hæftelse.

 

 • 10 Bestyrelsens ansvar

Bestyrelsen er ansvarlig for foreningens drift i overensstemmelse med foreningens formål, jf.§2. 

                     Bestyrelsen er ansvarligt for udarbejdelse af en årsrapport, der påtegnes af en af bestyrelsen valgt revisor. Der er vedtaget, at der skal ske revision og at dette skal gøres af en godkendt revisor.

                      Bestyrelsen afholder hvert år generalforsamling. Dette vil ske i forbindelse med offentliggørelse af årsregnskabet.

 

 • 11 Udvalg

      Bestyrelsen kan nedsætte udvalg til varetagelse af beskrevne opgaver

 

 • 12 Regnskabsår

      Foreningens regnskabsår er 1. januar til 31. december.  Første regnskabsår løber fra foreningens stiftelse og indtil 31. december 2022.

 

 • 13 Hæftelser

       For foreningens forpligtelser hæfter alene dens formue.

 

 • 14 Opløsning af foreningen

        Foreningen kan opløses hvis en enig bestyrelse beslutter dette.

        I tilfælde af opløsning kan formuen alene anvendes til formål som anført i §2.

 

        Bestyrelsen fungerer som opløsende myndighed indtil foreningens formue er anvendt i overensstemmelse med §2.

 

 • 15 Vedtægtsændringer

       Ændringer skal foretages på generalforsamlingen med minimums 2/3 dels flertal. Hvis dette opnås på den ordinære generalforsamling, indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, hvor vedtægterne kan godkendes med simpelt flertal

 • 16 Indkaldelse til ordinær generalforsamling

      Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen. Den ordinære generalforsamling afholdelse hvert år inden 6 måneder efter endt regnskabsårets udløb med følgende dagsorden:

 1. valg af dirigent
 2. bestyrelsens beretning
 3. forelæggelse og godkendelse af årsrapport
 4. gennemgang / status på foreningens udlodninger
 5. forslag
 6. forelæggelse og godkendelse af budget samt beslutning om eventuel ændring af medlemskontingent
 7. valg til bestyrelsen, herunder suppleanter
 8. eventuelt

 

 • 17 Indkaldelse til Ekstraordinært generalforsamling

       Ekstraordinært Generalforsamling afholdes, når minimum en af følgende beslutter det:

 1. generalforsamling,
 2. et flertal af bestyrelsen medlemmer,
 3. ¼ af medlemmerne        

       

Således vedtaget af bestyrelsen ved stiftende generalforsamling den 12. september 2022.

 

Bestyrelses medlemmer:        

Anders Munch,

Jan Lysdahl
Guri Munch

Anders Munch

Annie Zadock

Dan Jensen

Suppleant:

Thomas Klausen